સાળંગપુર મંદિર ખાતે ભીંતચિત્રોને લઈને ચાલી રહેલા વિવાદનો અંત લાવવા રામ માધવે સાધુ સંતો સાથે બેઠક કરી

સાળંગપુર મંદિર ખાતે ભીંતચિત્રોને લઈને ચાલી રહેલા વિવાદનો અંત લાવવા રામ માધવે સાધુ સંતો સાથે બેઠક કરી